WARUNKI I OGRANICZENIA SERWISU TLUMACZENIE.COM

1. Wszystkie wypracowania, prace semestralne, referaty, streszczenia książek, dysertacje, streszczenia dla kierownictwa, przemówienia i inne projekty, nad którymi pracowano, które napisano lub które opracowano w TLUMACZENIE.COM są przeznaczone wyłącznie dla celów badawczych lub referencyjnych.

2. Wyłącznie studenci są odpowiedzialni za nauczenie się materiału, którego dotyczy zamówienie.

3. Przed skontaktowaniem się z TLUMACZENIE.COM studenci powinni sprawdzić w podręcznikach szkolnych lub skontaktować się z gronem pedagogicznym swojej szkoły, aby dowiedzieć się czy korzystanie z przykładowych prac, napisanych lub opracowanych, przez takie serwisy jak nasz, w żadnym stopniu nie będzie stanowić naruszenia regulaminów szkolnych. Jeśli korzystacie z naszych usług, proponujemy załączenie odnośnika do naszej witryny internetowej w części odsyłaczy do swojej zamówionej pracy. Ponadto musicie mieć ukończone 16 lat, aby zawierać z nami transakcje.

4. Witryna TLUMACZENIE.COM, jej współpracownicy oraz agenci w żadnej formie nie promują ani nie akceptują plagiatowania. W przypadku podejrzenia, iż nasz serwis miałby być wykorzystywany w podobnym celu, zastrzegamy sobie prawo odmowy świadczenia usług osobom podejrzewanym o takie działania.

5. W momencie zakończenia realizacji zamówienia i całkowitej spłaty, zamawiający staje się współwłaścicielem jego praw autorskich. Zarówno nasza firma, jak i autor będą właścicielami oryginalnych praw autorskich do danego projektu.

6. Firma TLUMACZENIE.COM nie ponosi odpowiedzialności, jeśli w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia zdarzenia będącego poza naszą kontrolą, jak na przykład awaria sieci internetowej, nastąpi opóźnienie dostarczenia zamówionego materiału do zamawiającego. Zamówienie, którego realizacja jest opóźniona, zostanie jak najszybciej zrealizowane, a przekazana należność nie zostanie zwrócona.

7. Jeśli nie zostanie to inaczej ustalone w zamówieniu, firma TLUMACZENIE.COM zastrzega sobie prawo pisania prac na podstawie wszelkich dostępnych materiałów, w tym na podstawie publikacji internetowych, czasopism, czasopism naukowych, źródeł informacji i wydawnictw encyklopedycznych.

8. W przypadku, gdy w wyniku błędu wyznaczonego autora, nasza praca nie spełni kryteriów uzyskania modelowego stopnia zaliczenia* (Model Passing Grade), standardowo wymaganych przez uczelnie akademickie USA** [modelowy stopień zaliczenia wynosi 51%], TLUMACZENIE.COM zrobi bezpłatną korektę tej pracy! Aby otrzymać swoją pracę po korekcie prosimy po prostu przesłać pocztą lub faksem ocenioną pracę, wraz z oryginalnymi uwagami i zaznaczeniami oraz imieniem i nazwiskiem osoby oceniającej i jej stanowiskiem służbowym (jest to konieczne, żeby uzyskać pewność, że osoba oceniająca posiada kwalifikacje do oceniania prac naukowych).

Zwrot zapłaconej kwoty (pomniejszonej o opłaty manipulacyjne i transakcyjne) przysługuje, jeśli nabywca wadliwej pracy może udowodnić, że skorygowana wersja pracy nie zostanie zaakceptowana przez osobę oceniającą. Aby otrzymać zwrot opłaty wystarczy po prostu przesłać pocztą lub faksem ocenioną pracę, wraz z oryginalnymi uwagami i oceną oraz imieniem i nazwiskiem osoby oceniającej i jej stanowiskiem służbowym.

** Z powodu poważnych różnic pomiędzy systemami oceny w USA i w Wielkiej Brytanii, nie proponuje się żadnych bezpłatnych korekt ani zwrotów pieniędzy klientom ocenianym zgodnie z brytyjskimi standardami. Bezpłatne korekty wszystkich błędów spowodowanych bezpośrednio przez przydzielonego autora zostaną sporządzone dla takich klientów z Wielkiej Brytanii, którzy złożą taką prośbę w ciągu 48 godzin po dostarczeniu pracy, jeśli klient może udowodnić, że autor popełnił błąd. Nie zapewniamy bezpłatnego wprowadzania zmian i ich liczba jest ograniczona do dwóch.

9. Nie gwarantujemy wprawdzie dotrzymania terminów, ale uczynimy wszystko, aby tak się stało i autorzy mogą być karani za zbyt późne dostarczanie prac. Jeśli opóźnienie będzie nie większe niż kilka godzin, zamawiający zostanie wcześniej poinformowany o tym fakcie.

10. Każdy kolejny projekt każdej modelowej pracy, który spełnił wszystkie kryteria „modelowego stopnia zaliczenia” będzie uważany za nowe zlecenie i odpowiednio wyceniony. Jeśli ponadto zamawiający zechce dodać do pracy znaczną część nowego materiału, zgodnie z wymaganiami, które nie zostały podane podczas składania zlecenia, będzie to również uważane za nowe zlecenie i odpowiednio wycenione. Wyznaczony autor pracy naukowej nie ma obowiązku wykonywania rozległych zmian, które nie są wymagane do uzyskania „modelowego stopnia zaliczenia” za dane zlecenie. W związku z tym wszelkie prośby o dokonanie zmian będą traktowane jako nowe zlecenia.

Wszystkie prośby o wprowadzenie niewielkich zmian muszą być składane w ciągu 48 godzin od czasu otrzymania zamówionej pracy. Decyzję w sprawie naniesienia zmian będzie podejmować autor danej pracy; dlatego też, zamawiający ma obowiązek wykazania, w jaki sposób ukończone zlecenie nie spełnia szczególnych kryteriów zamawiającego.

Ważne: Do każdej prośby o dokonanie zmian pracy musi zostać dołączona wypunktowana, dokładna lista problemów, których usunięcia żąda klient. W przypadku braku oficjalnej listy nie możemy zrealizować prośby o korektę.

11. W przypadku szybkiej refundacji, zamawiający wyraża zgodę na automatyczne przekazanie nam praw autorskich i prawa do posiadania pracy, jaką dla niego wykonaliśmy. Zamawiający upoważnia nas jednocześnie do rozpoczęcia procedury autorstwa, co pozwoli nam rozstrzygnąć, czy zamawiający nigdy nie wykorzystał żadnej części danego projektu. Taka procedura może wiązać się ze skontaktowaniem się z gronem pedagogicznym zamawiającego i/lub podaniem w Internecie jego pełnych danych osobowych wraz z zakończonym projektem.

12. Zatrudniamy wyłącznie najlepszych badaczy i autorów i jesteśmy przekonani, że nasze produkty spełnią lub przewyższą Wasze oczekiwania. Firma TLUMACZENIE.COM nie jest jednak odpowiedzialna za żadne bezpośrednie ani pośrednie straty poniesione w związku ze skorzystaniem przez konsumenta z usług TLUMACZENIE.COM.

13. Odpowiedzialność finansowa firmy TLUMACZENIE.COM za jakiekolwiek roszczenia, w tym zaniedbanie, w związku z jakąkolwiek pracą, nie jest wyższa niż cena zapłacona za usługę.

14. Niniejsze warunki i ograniczenia świadczenia usługi podlegają prawu stanu Illinois, z wyłączeniem właściwości prawa wskazanego przez regulacje zawarte w normach kolizyjnych.


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: POLEGAMY NA UCZCIWOŚCI NASZYCH KLIENTÓW, MAJĄC PEWNOŚĆ, ŻE NASZ SERWIS PISANIA, EDYTOWANIA I BADANIA NA ZAMÓWIENIE ZOSTANIE WYKORZYSTANY JEDYNIE W CELACH ZGODNYCH Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. NASZYCH KLIENTÓW, OBOWIĄZUJE WYRAŹNY ZAKAZ PRZEDSTAWIANIA NASZYCH PRAC, JAKO ICH WŁASNYCH PRODUKTÓW. KLIENTÓW OBOWIĄZUJE ZAKAZ POWIELANIA MODELOWYCH PRAC, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZ PODAWANIA WŁAŚCIWYCH ODSYŁACZY WYKORZYSTANYCH SO SPORZĄDZENIA GOTOWEGO PRODUKTU.

* ZWROT „MODELOWA OCENA ZALICZENIA" DOTYCZY WYŁĄCZNIE POZIOMU PISANIA, A NIE STOPNIA AKADEMICKIEGO. NINIEJSZA GWARANCJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z PRACAMI PISEMNYMI.

WAŻNE: NINIEJSZA GWARANCJA ULEGA UNIEWAŻNIENIU, JEŚLI ZAMAWIAJĄCY PRZEKAŻE LUB USIŁUJE PRZEKAZAĆ SPORZĄDZONĄ PRZEZ NAS MODELOWĄ PRACĘ, JAKO WŁASNĄ JAKIEJKOLWIEK INSTYTUCJI NAUKOWEJ!

 

Home | Najczęstsze pytania | Kontakt z nami

Tłumaczenia - angielski / English-Polish Translation

TLUMACZENIE.com - Twój pomysł na wypracowania, prace dyplomowe i tłumaczenie na angielski!

© 2000 -  TLUMACZENIE LLC   O nas | Warunki serwisu | Gwarancja i prywatność